Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna information beskriver hur bemt ab behandlar personuppgifter. Vid frågor kan du kontakta oss
via de kontaktuppgifter som finns i slutet av dokumentet.
Till Personuppgifter räknas all information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera dig.


Varför hanterar bemt ab dina personuppgifter?
bemt ab behöver hantera dina personuppgifter för att:
– Kunna tillhandahålla och ta betalt för de tjänster
– Kontakta kunder med information
– Marknadsföra nya tjänster
– Administrera vårt kund- och leverantörsregister
– Besvara frågor och hantera serviceärenden och önskemål om tjänster
– Kontakta leverantörer med förfrågningar


Vilken rättslig grund har bemt ab för hanteringen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter hanteras med stöd av ditt och vårt berättigade intresse och/eller med stöd i
fullgörande av avtal. Vad gäller uppgifter som hanteras i bemt ab:s bokföring hanteras detta med stöd
av rättslig skyldighet.


Hur samlar bemt ab in dina personuppgifter?
Dina personuppgifter samlas in när du eller ditt företag kontaktar bemt ab för offert, beställning,
support, önskemål eller annat ärende. De personuppgifter som samlas in är de du själv, eller annan
representant för ditt företag, uppger för oss, plus de som automatiskt kommer oss tillhanda från e-
postprogram och telefonväxel.


Vilka personuppgifter hanteras av bemt ab?
De personuppgifter som hanteras av bemt ab är namn och kontaktuppgifter, historik över
serviceärenden och förfrågningar, offerter, betalningar.

Hur länge sparar bemt ab dina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas så länge du är kund eller leverantör med aktivt avtal hos oss, eller så
länge som behövs för att uppfylla syftet med hanteringen, eller så länge som lagen kräver när de är
kopplade till t.ex. vår bokföring. I andra fall än ovan sparas dina uppgifter om dig och vår
kommunikation i mån av nödvändighet.

Vem kan bemt ab lämna ut dina personuppgifter till?
bemt ab kan komma att lämna ut dina personuppgifter till:

– Våra leverantörer av tjänster för ekonomi, telefoni, ärende- och supporthantering
– Ditt företags leverantörer av till exempel serveradministration och IT-hosting
– Mottagare som med stöd av lagkrav och myndighetsbeslut har rätten att begära in dem
bemt ab säljer aldrig dina personuppgifter vidare till tredje part.

Hur skyddar bemt ab dina personuppgifter?
bemt ab använder en kombination av tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra och
begränsa risken för åtkomst från obehöriga. 
Vilka rättigheter har du vad gäller bemt ab:s hantering av personuppgifter?


Rätt till tillgång. Du har rätt att besked om huruvida bemt ab behandlar dina personuppgifter
och i så fall få ett utdrag över de uppgifter som behandlas
Rätt till rättelse. I händelse av att de personuppgifter bemt ab behandlar skulle innehålla
felaktigheter har du rätt få dessa korrigerade
Rätt att bli bortglömd. Du har rätt att få personuppgifter raderade/anonymiserade om inte de
är nödvändiga för bemt ab:s efterlevnad av lagkrav gällande till exempel bokföring
Rätt att invända. Du har rätt göra invändningar mot bemt ab:s behandling av dina
personuppgifter. Exempelvis vid behandling i marknadsföringssyfte. bemt ab ska i så fall
upphöra att behandla dina uppgifter såvida det inte finns berättigade skäl som väger tyngre
än dina intressen
Rätt till portabilitet. Du har rätt att begära att personuppgifter flyttas från bemt ab till annat
företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet gäller de uppgifter du själv
tillhandahållit

För att utöva rättigheterna ovan eller om du anser att bemt ab på något sätt brister i vår behandling av
dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss

Din möjlighet att lämna klagomål
Du har när som helst rätt att lämna klagomål till nationell myndighet (Datainspektionen) om du anser
att dina personuppgifter hanteras felaktigt.

Ändringar i integritetspolicyn
Då bemt ab:s behandling av personuppgifter kan komma att ändras med tiden kan denna policy
uppdateras för att spegla dessa ändringar. Om vi gör väsentliga ändringar som kräver ditt samtycke
kommer du att bli kontaktad.
Senaste ändringsdatum för denna policy är 2018-05-23.

Kontaktuppgifter
bemt ab är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker inom ramarna för denna policy.
Kontakta personuppgiftsansvarig via:
bemt ab
Topplocksgatan 4
21241 Malmö
Eller
info@bemt.nu