Obligatorisk ventilationskontroll

OVK BESIKTNING

OVK besiktning

Vi utför besiktning av ventilationssystem.

Kontroll av luft

Kontroll av föroreningar som kan spridas i byggnaden.

Felsökningar

Vi kontrollera funktion hos ventilationssystemet

Åtgärdar

Vi ger förslagen till energieffektiviserande åtgärder

Obligatorisk Ventilationskontroll

OVK (obligatorisk ventilationskontroll), ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ansvarar för att OVK utförs.

Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. 
Kravet på OVK finns sedan 1991. Det bör finnas OVK-protokoll för byggnaden, hos kommunens byggnadsnämnd, från regelbundna kontroller.

Vid en OVK utför vi bla kontroll av:

  • Luftflöden
  • Renhet i ventilationssystemen
  • Styr- och reglerfunktioner
  • Temperatur
  • Drag
  • Ljud
  • Brandspjäll
  • Allt för att skapa ett bra inneklimat med nöjda medarbetare eller hyresgästen

Hur ofta ska OVK-besiktning genomföras?

Ventilationskontrollen genomförs i intervaller av tre alternativt sex år, beroende på verksamhet och typ av ventilationssystem.

Tidsintervaller för OVK-besiktning

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FX-ventilation
OVK-besiktning​ vart 3 år
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT, FTX-ventilation
OVK-besiktning​ vart 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation
OVK-besiktning​ vart 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation
OVK-besiktning​ vart 6 år

En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilation behöver endast kontroll för nybyggnad/nyinstallation.

S-ventilation = självdragsventilation
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

ÅTGÄRDAR

bemt utför och reparerar fel och brister som upptäcks vid OVK. Fastighetsägaren har ansvaret, även mellan besiktningstillfällena, att vidta de åtgärder som behövs för att kraven på ventilationssystemet ska vara uppfyllda. Vidare ansvarar fastighetsägaren för att ventilationssystemen underhålls så att deras väsentliga tekniska egenskaper i huvudsak bevaras.

KONTROLL AV LUFT

bemt utför luftinjustering på alla förekommande ventilationssystem.
Kontroll av ventilationssystemen utförs för att säkerställa god luftkvalitet
och hög energieffektivitet. Samtidigt minimeras känslan av luftdrag och
kraftiga variationer i temperatur.

FELSÖKNINGAR

Vi kontrollerar funktionen på era ventilationssystem.

Vi ger förslag till energieffektiviserande åtgärder

Det är byggnadens ägare som sedan får avgöra om förslagen till energieffektiviserande åtgärder ska genomföras.

Kontakta bemt

Ni är alltid välkomna att kontakta oss. Oavsett om ni vill ställa frågor eller bolla idéer, ser vi oss som er självklara partner. Vi kommer aldrig ta betalt bara för att lyssna.